top of page
Knipsel_edited.jpg
image.png

 

 

PRIVACY VERKLARING
 

Vzw SOS Zoutmijnkinderen-India
Kachtemsestraat 32
8800 Roeselare

 


Vzw SOS Zoutmijnkinderen-India hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy.

 

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. Vzw SOS Zoutmijnkinderen-India houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft, aarzel dan niet om mij te contacteren:

 

Vzw SOS Zoutmijnkinderen-India
Marjolijn Vergote (Voorzitter)

Kachtemsestraat 32

8800 Roeselare

E-mail: info@zoutmijnkinderen.be

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze huidige en vroegere leden, ons vrijwilligersteam, onze schenkers/sponsors, deelnemers aan onze activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor de SCAD-werking, diensten en firma’s waar we mee samenwerken.

                 

Met welk doel gebruiken we persoonsgegevens?

 

 • Registratie ‘leden Raad van Bestuur en Algemene Vergadering’

 • Registratie ‘vrijwilligers’ ifv vrijwilligersverzekering

 • Inventariseren van schenkers/sponsors en sympathisanten

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten

 • Via email informatie delen over onze activiteiten en SCAD-realisaties

 • Contactname in geval van programmawijziging of annulering van een activiteit

 • Aankoop van inkomtickets (afleveren tickets, toegangscontrole)

 • Boeken van bus-, trein en/of vliegticket en aanvraag reisvisum voor participanten SCAD-inleefreizen.

 

 

Welke persoonsgegevens hebben we hiervoor nodig?

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres

 • Privé contactgegevens zoals e-mail adres, telefoonnummer

 • Rijksregisternummer (enkel van toepassing voor de Leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering, vrijwilligers ifv vrijwilligersverzekering, SCAD-inleefreizigers)

 • Financiële bijzonderheden: KBC en Koning Boudewijn Stichting overzicht van de giften die gestort werden, prijsoffertes en facturen van leveranciers, firma’s waar we mee samenwerken

 • Opmaak overzicht van studenten die hun buitenlandse stage deden in SCAD: emailadres, opleiding, stagejaar

 • Aanwezigheidslijsten: overleg Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

 • Beeldmateriaal (beperkt aantal foto’s, video’s, persberichten…in het kader van een doorgegane activiteit of promotie werking SOS Zoutmijnkinderen-India

 

Het betreft persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. via de telefoon, via post- of e-mail contact, via stortingen, inschrijvingsformulieren voor activiteiten, contactname via onze website of onze facebook-pagina, facturatiegegevens, …). 
 

Wij verstrekken enkel persoonsgegevens aan derden mits uw expliciete toestemming voortvloeiend uit uw engagement

 • Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (Belfius Vrijwilligersverzekering). De persoonsgegevens van de ‘vrijwilliger’ worden enkel doorgegeven als er zich een schadeclaim of ongeval heeft voorgedaan.

 • Belgisch-Indische Ambassade. Indien u van ons ondersteuning wenst voor uw visumaanvraag bij deelname aan een inleefreis georganiseerd door vzw SOS Zoutmijnkinderen-India.
  In geval van deelname aan een inleefreis zijn wij ook genoodzaakt om uw persoonsgegevens door te geven aan het SCAD-Beleid (Tamil Nadu – India) een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

 • Organisatie van een sensibiliserende of fondsenwervende activiteit: de contactgegevens van de betrokken medewerkers worden gedeeld ifv een vlotte realisatie. Iedereen respecteert de bescherming van deze persoonsgegevens.  

 

Deze externe dienstverleners zijn in orde met de Privacy-wetgeving.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen of geven

wij uw contactgegevens door voor commerciële doeleinden.

 

 

Bewaartermijn


Vzw SOS Zoutmijnkinderen-India bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 

 • Alle personen die namens vzw SOS Zoutmijnkinderen-India van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeren een ‘firewall’.

 • Wij maken regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij zijn bewust van hun verantwoordelijkheid hierin.

 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kunt u vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

                  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

                  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                  commission@privacycommission.be   

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring


Vzw SOS Zoutmijnkinderen-India kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

bottom of page